eM4 Nieruchomości B. Dąbrowska przetwarza dane osobowe użytkowników serwisu www.nieruchomosciem4.pl, aby móc świadczyć usługi drogą elektroniczną na ich rzecz w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Dane przetwarzane są na podstawie zgody udzielonej przez użytkownika serwisu, mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie są profilowane.


Kto administruje danymi użytkowników?

Administratorem danych osobowych przetwarzanych w serwisie jest Bożena Dąbrowska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą eM4 Nieruchomości B. Dąbrowska, 15 – 281 Białystok, ul. Legionowa 28 lok. 205. NIP: 542-194-26-53, REGON: 050873568
Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania danych użytkowników, a także o przysługujące im prawa prosimy o kontakt:
eM4 Nieruchomości B. Dąbrowska
ul. Legionowa 28 lok. 205
Adres e-mail: biuro@em4.com.pl
Tel.: (85) 742 21 15

Dlaczego dane są przetwarzane?

Dane osobowe przetwarzane są w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu obsługi zgłoszenia serwisowego dotyczącego sprzedaży bądź wynajmu nieruchomości oraz w celu budowania bazy potencjalnych klientów firmy eM4 Nieruchomości B. Dąbrowska.
Podanie danych osobowych przez użytkowników jest dobrowolne. Jeśli jednak tego nie zrobią, nie będziemy mogli wykonywać usług na ich rzecz i obsłużyć zgłoszenia.

Jak długo będą przechowywane dane użytkowników?

Dane osobowe użytkowników będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia serwisowego.

Kto może mieć dostęp do danych użytkowników?

Odbiorcami danych osobowych mogą być:

 • pracownicy eM4 Nieruchomości upoważnieni do ich przetwarzania na polecenie Administratora,
 • podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności dostawcy usług IT.

Jakie użytkownicy mają prawa w związku z przetwarzaniem danych?

Użytkownik ma prawo do:

 • wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;
 • dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;
 • żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;
 • żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • użytkownik wycofał zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;
  • dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;
  • dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  • przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych[1] w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez eM4 Nieruchomości danych osobowych Klienta.

[1] Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606-950-000.